افزایش اقدامات نژادپرستانه علیه مسلمانان اسکاتلند

افزایش اقدامات نژادپرستانه علیه مسلمانان اسکاتلند
مسلمانان اسکاتلند از افزایش آزار و اذیت‌های نژادپرستانه بعد از حملات تروریستی اخیر در اروپا ابراز نگرانی می‌کنند.

افزایش اقدامات نژادپرستانه علیه مسلمانان اسکاتلند

مسلمانان اسکاتلند از افزایش آزار و اذیت‌های نژادپرستانه بعد از حملات تروریستی اخیر در اروپا ابراز نگرانی می‌کنند.
افزایش اقدامات نژادپرستانه علیه مسلمانان اسکاتلند

مرجع توریسم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author