انگشتر چرخاندن در هنگام قنوت چه حکمی دارد؟

برخی در قنوت نماز انگشتر خود را می چرخانند، اما حکم این کار چیست؟

خبرگذاری اصفحان

ورزشی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author