برخی مسئولین بانک ها مقید به بانکداری اسلامی نیستند!

برخی مسئولین بانک ها مقید به بانکداری اسلامی نیستند!
حضرت آیت الله مکارم شیرازی گفتند: مسئولین برخی بانک ها می خواهند درآمد بیشتر داشته باشند و مقید به بانکداری اسلامی نیستند.

برخی مسئولین بانک ها مقید به بانکداری اسلامی نیستند!

حضرت آیت الله مکارم شیرازی گفتند: مسئولین برخی بانک ها می خواهند درآمد بیشتر داشته باشند و مقید به بانکداری اسلامی نیستند.
برخی مسئولین بانک ها مقید به بانکداری اسلامی نیستند!

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author