تصویری از خسارات ناشی از حمله انتحاری به مرقد امامزاده سیدمحمد

تصویری از خسارات ناشی از حمله انتحاری به مرقد امامزاده سیدمحمد
سه تروریست انتحاری خودشان را مقابل ورودی مرقد سید محمد فرزند امام علی الهادی (ع) منفجر کردند که در اثر آن دهها تن شهید و مجروح شدند.

تصویری از خسارات ناشی از حمله انتحاری به مرقد امامزاده سیدمحمد

سه تروریست انتحاری خودشان را مقابل ورودی مرقد سید محمد فرزند امام علی الهادی (ع) منفجر کردند که در اثر آن دهها تن شهید و مجروح شدند.
تصویری از خسارات ناشی از حمله انتحاری به مرقد امامزاده سیدمحمد

خرید بک لینک

نخبگان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author