تقدیم نشان افتخار به یک مسلمان کنیایی/عکس

تقدیم نشان افتخار به یک مسلمان کنیایی/عکس
ریاست جمهوری کنیا اعلام کرد که صلاح فراح، معلم مسلمان شهید کنیایی مورد قدردانی قرار خواهد گرفت.

تقدیم نشان افتخار به یک مسلمان کنیایی/عکس

ریاست جمهوری کنیا اعلام کرد که صلاح فراح، معلم مسلمان شهید کنیایی مورد قدردانی قرار خواهد گرفت.
تقدیم نشان افتخار به یک مسلمان کنیایی/عکس

فروش بک لینک
label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author