توصیه امیر المومنین علی (ع) به حارث همدانی

بترس كه مرگ به سراغت آيد و تو در طلب دنيا از خداى گريخته باشى، بپرهيز از مصاحبت بد كاران كه شرّ پيوسته به شرّ است، خدا را بزرگ دار و دوستانش را دوست بدار.

بازی آزاد

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author