توهین شیخ فتنه گر به مردم شریف قــم +فیلم

حسن اللهیاری ملقب به شیخ فتنه گر که با بیان دیدگاه های خاص خود مورد انزجار شیعیان قرار گرفته و به نماد “تشیع آمریکایی” مبدل شده، در جدیدترین اظهار نظر خود، به مردم انقلابی و همیشه در صحنه قم توهین نمود.

عکس های جدید

هنر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author