ثواب صلوات در این ماه یک به ده است

ثواب صلوات در این ماه یک به ده است
در آسمان ، دریایی است که آن را دریای برکات گویند و بر لب آن دریا درختی است که آن را درخت تحیّات نامند . بر آن درخت آشیانة مرغی است….

ثواب صلوات در این ماه یک به ده است

در آسمان ، دریایی است که آن را دریای برکات گویند و بر لب آن دریا درختی است که آن را درخت تحیّات نامند . بر آن درخت آشیانة مرغی است….
ثواب صلوات در این ماه یک به ده است

بک لینک رنک 7

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author