جشن سال نو مقابل یک مسجد و کلیسا در مالزی

جشن سال نو مقابل یک مسجد و کلیسا در مالزی
پیروان ادیان مختلف در جشن سال نو در کلیسایی جمع شدند که درست روبروی مسجد مسلمانان واقع شده و روابط خوبی با همسایگانش دارد.

جشن سال نو مقابل یک مسجد و کلیسا در مالزی

پیروان ادیان مختلف در جشن سال نو در کلیسایی جمع شدند که درست روبروی مسجد مسلمانان واقع شده و روابط خوبی با همسایگانش دارد.
جشن سال نو مقابل یک مسجد و کلیسا در مالزی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author