حمله یک بوکسور به روحانی آمر به معروف

حمله یک بوکسور به روحانی آمر به معروف
یک روحانی آمر به معروف اسلامشهری به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفت.

حمله یک بوکسور به روحانی آمر به معروف

یک روحانی آمر به معروف اسلامشهری به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفت.
حمله یک بوکسور به روحانی آمر به معروف

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author