خداوند کدام بنده را بیشتر دوست دارد

خداوند کدام بنده را بیشتر دوست دارد
پیامبر اکرم در روایتی محبوترین بنده را نزد خدا معرفی کردند.

خداوند کدام بنده را بیشتر دوست دارد

پیامبر اکرم در روایتی محبوترین بنده را نزد خدا معرفی کردند.
خداوند کدام بنده را بیشتر دوست دارد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author