خندق عمیق در اطراف شهر نجف حفر شد

خندق عمیق در اطراف شهر نجف حفر شد
وقاف شیعیان عراق با همکاری کمیته عالی بسیج مردمی وابسته به این اداره خندق امنیتی بزرگی در بیابان های اطراف نجف اشرف ایجاد کرد تا مانعی بر سر راه خطرهای خارجی برای این شهر مقدس باشد.

خندق عمیق در اطراف شهر نجف حفر شد

وقاف شیعیان عراق با همکاری کمیته عالی بسیج مردمی وابسته به این اداره خندق امنیتی بزرگی در بیابان های اطراف نجف اشرف ایجاد کرد تا مانعی بر سر راه خطرهای خارجی برای این شهر مقدس باشد.
خندق عمیق در اطراف شهر نجف حفر شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author