داستان اقتدای مرحوم قاضی به آیت الله بهجت

قضیه اقتدای مرحوم قاضی به آیت الله بهجت را، آقا زاده مرحوم آیت الله آقا ضیاء الدین آملی نقل کرده اند.

سایت استخدامی

خرید غذا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author