درخواست آیت الله مکارم شیرازی از دولت عراق برای لغو ویزا

درخواست آیت الله مکارم شیرازی از دولت عراق برای لغو ویزا
مناسب است دولت عراق در ویزاها مراعات نموده و برای زوار اربعین تسهیلاتی داشته باشد تا این عزیزان با شرایط سهل تری به زیارت بیایند.

درخواست آیت الله مکارم شیرازی از دولت عراق برای لغو ویزا

مناسب است دولت عراق در ویزاها مراعات نموده و برای زوار اربعین تسهیلاتی داشته باشد تا این عزیزان با شرایط سهل تری به زیارت بیایند.
درخواست آیت الله مکارم شیرازی از دولت عراق برای لغو ویزا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author