درگذشت محمود صدیق منشاوی تکذیب شد

درگذشت محمود صدیق منشاوی تکذیب شد
طه محمد عبدالوهاب خبر درگذشت محمود صدیق منشاوی، از قاریان برجسته مصر را تکذیب کرد.

درگذشت محمود صدیق منشاوی تکذیب شد

طه محمد عبدالوهاب خبر درگذشت محمود صدیق منشاوی، از قاریان برجسته مصر را تکذیب کرد.
درگذشت محمود صدیق منشاوی تکذیب شد

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author