در ازدواج، مقدار مهريه چقدر بايد باشد؟ آيا قرار دادن مهريه زياد بر خلاف شرع است؟

در ازدواج، مقدار مهريه چقدر بايد باشد؟ آيا قرار دادن مهريه زياد بر خلاف شرع است؟
در دين اسلام براى مهريه، حد معينى بطور لزوم معين نشده است؛ بلكه بر اساس توافق و رضايت زن و شوهر انجام مى‏ گيرد.

در ازدواج، مقدار مهريه چقدر بايد باشد؟ آيا قرار دادن مهريه زياد بر خلاف شرع است؟

در دين اسلام براى مهريه، حد معينى بطور لزوم معين نشده است؛ بلكه بر اساس توافق و رضايت زن و شوهر انجام مى‏ گيرد.
در ازدواج، مقدار مهريه چقدر بايد باشد؟ آيا قرار دادن مهريه زياد بر خلاف شرع است؟

فروش بک لینک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author