دلیل افزایش دخترها در عربستان

کشورهای غربی با تزریق ماده ای به گوشت های صادراتی به عربستان، باعث می شوند که ژن های تولید نوزاد پسر در زن و مرد نابود شود.

دانلود موزیک

فانتزی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author