ده مدرسه علمیه در طرح شهرداری مشهد از بین رفت

ده مدرسه علمیه در طرح شهرداری مشهد از بین رفت
آیت الله مکارم شیرازی گفت: مصالح حرم ثامن الحجج نباید فدای منافع شهرداری یا سرمایه داران شود؛ اطراف حرم برج های مرتفع ساختند همان ابتدای کار باید اعتراضی بلند می شد؛ الان نیز حداقل جلوی ادامه کار گرفته شود؛ حدود ۱۰ مدرسه علمیه در اطراف حرم بوده که در این طرح از بین رفته است.

ده مدرسه علمیه در طرح شهرداری مشهد از بین رفت

آیت الله مکارم شیرازی گفت: مصالح حرم ثامن الحجج نباید فدای منافع شهرداری یا سرمایه داران شود؛ اطراف حرم برج های مرتفع ساختند همان ابتدای کار باید اعتراضی بلند می شد؛ الان نیز حداقل جلوی ادامه کار گرفته شود؛ حدود ۱۰ مدرسه علمیه در اطراف حرم بوده که در این طرح از بین رفته است.
ده مدرسه علمیه در طرح شهرداری مشهد از بین رفت

پایگاه خبری مبارز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author