دو خاطره جالب از آيت الله مكارم در مكه و مدينه

دو خاطره جالب از آيت الله مكارم در مكه و مدينه
اين كه تبليغ مي كنند شيعيان داراي دو قرآن هستند و يا مصحف فاطمه دارند، دروغ و كذبي محض است كه از سوي دشمنان براي تفرقه افكني ترويج شده اند؛

دو خاطره جالب از آيت الله مكارم در مكه و مدينه

اين كه تبليغ مي كنند شيعيان داراي دو قرآن هستند و يا مصحف فاطمه دارند، دروغ و كذبي محض است كه از سوي دشمنان براي تفرقه افكني ترويج شده اند؛
دو خاطره جالب از آيت الله مكارم در مكه و مدينه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author