ستارگان آسمان فقاهت(54)/عالمی که آثار علمی خود را با شعر می سرود

ستارگان آسمان فقاهت(54)/عالمی که آثار علمی خود را با شعر می سرود
ابومحمد حسن بن علی، ملقب به تقی ‌الدین، معروف به ابن داوود 5 جمادی الثانی‌ ۶۴۷ ق متولد شد.

ستارگان آسمان فقاهت(54)/عالمی که آثار علمی خود را با شعر می سرود

ابومحمد حسن بن علی، ملقب به تقی ‌الدین، معروف به ابن داوود 5 جمادی الثانی‌ ۶۴۷ ق متولد شد.
ستارگان آسمان فقاهت(54)/عالمی که آثار علمی خود را با شعر می سرود

بازی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author