صدايي كه از عربستان بلند شد؛ مفتي ها قاتلان فرزندانمان هستند +فيلم

الشریان، در برنامه تلویزیونی المتاهه، به استقبال این تهدید رفت و گفت: قواعد بازی هیچ تغییری نکرده است و اگر العوده چنین باوری دارد، در واقع دچار توهم شده است، من از مقابله با این شیخ ها باکی ندارم.

گوشی

اسکای نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author