ظاهر امام مهدی(عج) در هنگام ظهور

ظاهر امام مهدی(عج) در هنگام ظهور
یکی از مواردی که شيعه و اهل سنّت درباره آن رواياتی ذکر کرده‌اند، ويژگی‌های حضرت مهدی (عج) هنگام ظهور است.

ظاهر امام مهدی(عج) در هنگام ظهور

یکی از مواردی که شيعه و اهل سنّت درباره آن رواياتی ذکر کرده‌اند، ويژگی‌های حضرت مهدی (عج) هنگام ظهور است.
ظاهر امام مهدی(عج) در هنگام ظهور

استخدام آموزش و پرورش

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author