عالم شیعه ای که بانی ازدواج جوان سنی شد

عالم شیعه ای که بانی ازدواج جوان سنی شد
از مسائلی که مورد تأیید همه ادیان و مذاهب است و تقریباً همه آن را تصدیق می‌کنند، اخلاق نیکو داشتن در برخورد با یکدیگر است تا جایی که سیره پیامبر اکرم(ص) به ما نشان می‌دهد در مقابل تندخویی و اهانت کفار هم با نیکی رفتار کنیم.

عالم شیعه ای که بانی ازدواج جوان سنی شد

از مسائلی که مورد تأیید همه ادیان و مذاهب است و تقریباً همه آن را تصدیق می‌کنند، اخلاق نیکو داشتن در برخورد با یکدیگر است تا جایی که سیره پیامبر اکرم(ص) به ما نشان می‌دهد در مقابل تندخویی و اهانت کفار هم با نیکی رفتار کنیم.
عالم شیعه ای که بانی ازدواج جوان سنی شد

استخدام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author