فتواهای جعلی به اقدامات ناشایست افراط‌گرایان در جهان اسلام مشروعیت می‌بخشد

فتواهای جعلی به اقدامات ناشایست افراط‌گرایان در جهان اسلام مشروعیت می‌بخشد
گروه‌های افراط‌گر با سوء استفاده از نام دین به کارهای خود لباس مشروعیت می پوشانند.

فتواهای جعلی به اقدامات ناشایست افراط‌گرایان در جهان اسلام مشروعیت می‌بخشد

گروه‌های افراط‌گر با سوء استفاده از نام دین به کارهای خود لباس مشروعیت می پوشانند.
فتواهای جعلی به اقدامات ناشایست افراط‌گرایان در جهان اسلام مشروعیت می‌بخشد

فروش بک لینک

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author