فعالیت ۵۰ هزار دکتر مسلمان در امریکا/ تردید ۲ ساعته زن غیرمسلمان برای ورود به مسجد!

فعالیت ۵۰ هزار دکتر مسلمان در امریکا/ تردید ۲ ساعته زن غیرمسلمان برای ورود به مسجد!
مسلمانان شهر استراتفورد ایالت انتاریوی کانادا درهای مسجدشان را به روی همشهریانشان گشودند تا آنها را با حقیقت تعلیمات اسلام آشنا کنند.

فعالیت ۵۰ هزار دکتر مسلمان در امریکا/ تردید ۲ ساعته زن غیرمسلمان برای ورود به مسجد!

مسلمانان شهر استراتفورد ایالت انتاریوی کانادا درهای مسجدشان را به روی همشهریانشان گشودند تا آنها را با حقیقت تعلیمات اسلام آشنا کنند.
فعالیت ۵۰ هزار دکتر مسلمان در امریکا/ تردید ۲ ساعته زن غیرمسلمان برای ورود به مسجد!

طاووس موزیک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author