قليان كشيدن چه حكمي دارد؟

مراجع عظام تقليد در اين خصوص به صورت شرطي فتوا مي دهند.

تکنولوژی جدید

موزیک جوان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author