منظور از دختر رشیده در امر ازدواج چیست؟

منظور از دختر رشیده در امر ازدواج چیست؟
دختر رشيده، به دخترى مى گويند كه منفعت و مصلحت زندگى خويش را به خوبى تشخيص دهد

منظور از دختر رشیده در امر ازدواج چیست؟

دختر رشيده، به دخترى مى گويند كه منفعت و مصلحت زندگى خويش را به خوبى تشخيص دهد
منظور از دختر رشیده در امر ازدواج چیست؟

فروش بک لینک

About the author