نشست سازمان همکاری اسلامی بویی از اسلام نداشت

نشست سازمان همکاری اسلامی بویی از اسلام نداشت
علمای شیعه و اهل سنت لبنان با انتقاد شدید از سازمان همکاری اسلامی، رویکرد این سازمان را در راستای “همکاری” با استعماگران ارزیابی کردند.

نشست سازمان همکاری اسلامی بویی از اسلام نداشت

علمای شیعه و اهل سنت لبنان با انتقاد شدید از سازمان همکاری اسلامی، رویکرد این سازمان را در راستای “همکاری” با استعماگران ارزیابی کردند.
نشست سازمان همکاری اسلامی بویی از اسلام نداشت

خرید بک لینک

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author