وزارت اطلاعات پاکستان: انتشار آیات در روزنامه‌ها غیرقانونی است!

وزارت اطلاعات پاکستان: انتشار آیات در روزنامه‌ها غیرقانونی است!
وزارت اطلاعات پاکستان انتشار آیات قرآن و ترجمه آنها را در روزنامه‌ها نقض قانون و بی‌احترامی به قرآن کریم توصیف کرد.

وزارت اطلاعات پاکستان: انتشار آیات در روزنامه‌ها غیرقانونی است!

وزارت اطلاعات پاکستان انتشار آیات قرآن و ترجمه آنها را در روزنامه‌ها نقض قانون و بی‌احترامی به قرآن کریم توصیف کرد.
وزارت اطلاعات پاکستان: انتشار آیات در روزنامه‌ها غیرقانونی است!

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author