وظیفه مسلمانان در برابر القای شبهات از سوی منافقان

منافق کسی است که در ظاهر مسلمان ولی در باطن کافر باشد. هنگامی که خبری می دهد دروغ می گوید. وقتی وعده ای می دهد تخلف می کند. ادعای اصلاح ولیکن در عین حال در حال انجام فساد در جامعه می باشد.

عکس های جدید

صبحانه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author