پوستر جدیدی که دفتر آیت الله هاشمی شاهرودی منتشر کرد

قاب عکس زیر از سوی روابط عمومی دفتر آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی در شهر قم منتشر شده است.

آهنگ جدید

مدرسه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author