پیام اوباما، انداختن تف بر صورت ملک سلمان بود

“شیخ محمد هذال العنزی”، از پیام اخیر اوباما به تف انداختن به صورت ملک سلمان تعبیر کرد.

آهنگ جدید

ورزش و زندگی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author