چگونه می توان امام زمان(ع) را در خواب یا بیداری ملاقات نمود؟

چگونه می توان امام زمان(ع) را در خواب یا بیداری ملاقات نمود؟
آیت الله شبیری زنجانی پاسخ یکی از مقلدان درباره راهکار ملاقات با امام زمان(عج) را بیان کردند.

چگونه می توان امام زمان(ع) را در خواب یا بیداری ملاقات نمود؟

آیت الله شبیری زنجانی پاسخ یکی از مقلدان درباره راهکار ملاقات با امام زمان(عج) را بیان کردند.
چگونه می توان امام زمان(ع) را در خواب یا بیداری ملاقات نمود؟

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author