کسانیکه ریششان بلند نیست، بازداشتند

کسانیکه ریششان بلند نیست، بازداشتند
داعش این جوانان را با خودروها به مکانی نامعلوم انتقال داد.

کسانیکه ریششان بلند نیست، بازداشتند

داعش این جوانان را با خودروها به مکانی نامعلوم انتقال داد.
کسانیکه ریششان بلند نیست، بازداشتند

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author