کفر چیست و کافر کیست

کفر چیست و کافر کیست
اگر مردم، پذيرای حق نباشند، دعوت پيامبران نيز مؤثر واقع نمی ‌شود.

کفر چیست و کافر کیست

اگر مردم، پذيرای حق نباشند، دعوت پيامبران نيز مؤثر واقع نمی ‌شود.
کفر چیست و کافر کیست

آپدیت همیشگی نود 32

bluray movie download

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author