گاردین: فکر می‌کنید از هر صد نفر چند نفر در کشور شما مسلمان هستند؟

گاردین: فکر می‌کنید از هر صد نفر چند نفر در کشور شما مسلمان هستند؟
نتایج یک نظرسنجی‌ بین‌المللی حاکی از آن است که در کشورهای اروپایی مردم تعداد مسلمانانی را که در این کشورها زندگی می‌کنند را بسیار بیش از واقع قلمداد می‌کنند.

گاردین: فکر می‌کنید از هر صد نفر چند نفر در کشور شما مسلمان هستند؟

نتایج یک نظرسنجی‌ بین‌المللی حاکی از آن است که در کشورهای اروپایی مردم تعداد مسلمانانی را که در این کشورها زندگی می‌کنند را بسیار بیش از واقع قلمداد می‌کنند.
گاردین: فکر می‌کنید از هر صد نفر چند نفر در کشور شما مسلمان هستند؟

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author