یک مسیحی نام فرزند خود را خمینی گذاشت

یک مسیحی نام فرزند خود را خمینی گذاشت
رئیس پلیس یکی ازمناطق شهر « پرایا» واقع در کشور «جزایر کیپ ورد» در نزدیکی آبهای اقیانوس اطلس، نام یکی از فرزندان خود را « آیت الله خمینی» نهاده است.

یک مسیحی نام فرزند خود را خمینی گذاشت

رئیس پلیس یکی ازمناطق شهر « پرایا» واقع در کشور «جزایر کیپ ورد» در نزدیکی آبهای اقیانوس اطلس، نام یکی از فرزندان خود را « آیت الله خمینی» نهاده است.
یک مسیحی نام فرزند خود را خمینی گذاشت

دانلود آهنگ آذری

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author