۱۰ میلیون مسلمانان اوگاندایی در انتظار تشکیل وزارت امور اسلامی

۱۰ میلیون مسلمانان اوگاندایی در انتظار تشکیل وزارت امور اسلامی
رهبران اسلامی اوگاندا از رئیس جمهور این کشور خواستند تا وزارتی به امور مسلمانان اختصاص دهد.

۱۰ میلیون مسلمانان اوگاندایی در انتظار تشکیل وزارت امور اسلامی

رهبران اسلامی اوگاندا از رئیس جمهور این کشور خواستند تا وزارتی به امور مسلمانان اختصاص دهد.
۱۰ میلیون مسلمانان اوگاندایی در انتظار تشکیل وزارت امور اسلامی

استخدام آموزش و پرورش

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author