ﺭﺍﺯ اشک ﻫﺎ/گریه ای نه از شوق بهشت ونه از ترس جهنم

ﺭﺍﺯ اشک ﻫﺎ/گریه ای نه از شوق بهشت ونه از ترس جهنم
ﺍﮔﺮ ﺷﻮﻕ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻳﻪ ﻫﺎﻯ ﻃﻮﻟﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ، ﺑﻬﺸﺖ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﺒﺎﺡ ﻛﺮﺩ!

ﺭﺍﺯ اشک ﻫﺎ/گریه ای نه از شوق بهشت ونه از ترس جهنم

ﺍﮔﺮ ﺷﻮﻕ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻳﻪ ﻫﺎﻯ ﻃﻮﻟﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ، ﺑﻬﺸﺖ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﺒﺎﺡ ﻛﺮﺩ!
ﺭﺍﺯ اشک ﻫﺎ/گریه ای نه از شوق بهشت ونه از ترس جهنم

فروش بک لینک

بازی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author