آیا ایستادن به هنگام شنیدن نام ” قائم” واجب است؟

آیا ایستادن به هنگام شنیدن نام ” قائم” واجب است؟
آیا ایستادن به هنگام شنیدن نام ( قائم ) که سخنرانان و مداحان از آن به جهت برخاستن مردم از جای خود تغییر مکان استفاده می کنند، واجب است؟

آیا ایستادن به هنگام شنیدن نام ” قائم” واجب است؟

آیا ایستادن به هنگام شنیدن نام ( قائم ) که سخنرانان و مداحان از آن به جهت برخاستن مردم از جای خود تغییر مکان استفاده می کنند، واجب است؟
آیا ایستادن به هنگام شنیدن نام ” قائم” واجب است؟

پرشین موزیک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author