14 حاجی فلسطینی در اردن کشته شدند

احتمال افزایش تعداد تلفات به علت جراحت شدید برخی زخمیان وجود دارد.

سایت خبری زندگی

خبرگذاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author