اندونزی در فکر اجرای “بانکداری اسلامی”

اندونزی در فکر اجرای “بانکداری اسلامی”
بانک توسعه اسلامی و بانک جهانی در نشستی مشترک در پی تهیه و تنظیم گزارشی پیرامون بانکداری اسلامی هستند تا سیاست ها و قوانین آن در دسترتس عموم قرار گرفته وقابلیت اجراء در سطح جامعه را داشته باشد.

اندونزی در فکر اجرای “بانکداری اسلامی”

بانک توسعه اسلامی و بانک جهانی در نشستی مشترک در پی تهیه و تنظیم گزارشی پیرامون بانکداری اسلامی هستند تا سیاست ها و قوانین آن در دسترتس عموم قرار گرفته وقابلیت اجراء در سطح جامعه را داشته باشد.
اندونزی در فکر اجرای “بانکداری اسلامی”

خرید بک لینک

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author