اتاق‌های “حلال” مخصوص مسلمانان راه‌اندازی می شود

اتاق‌های “حلال” مخصوص مسلمانان راه‌اندازی می شود
شورای مفتی های روسیه به همراه هتل داران این کشور اقدام به راه اندازی طرح ایجاد شبکه اتاق های ویژه برای اقامت مسلمانان و بر اساس معیارهای اسلامی “حلال” خواهند نمود.

اتاق‌های “حلال” مخصوص مسلمانان راه‌اندازی می شود

شورای مفتی های روسیه به همراه هتل داران این کشور اقدام به راه اندازی طرح ایجاد شبکه اتاق های ویژه برای اقامت مسلمانان و بر اساس معیارهای اسلامی “حلال” خواهند نمود.
اتاق‌های “حلال” مخصوص مسلمانان راه‌اندازی می شود

کتابخانه فرهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author