پشه‌ای که “پیک حق” شد

پشه‌ای که “پیک حق” شد
«شهید حسین صنعت کار» بسیار مقیّد به خواندن نماز شب بود و این روحیه را در عمل به سایرین نیز منتقل می کرد. هر کس دو روز با او بود، نماز شب خوان می شد.

پشه‌ای که “پیک حق” شد

«شهید حسین صنعت کار» بسیار مقیّد به خواندن نماز شب بود و این روحیه را در عمل به سایرین نیز منتقل می کرد. هر کس دو روز با او بود، نماز شب خوان می شد.
پشه‌ای که “پیک حق” شد

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author