چرا حکم آزادی “شیخ زکزکی” اجرا نمی شود؟

چرا حکم آزادی “شیخ زکزکی” اجرا نمی شود؟
با وجود صادر شدن حکم آزادی شیخ ابراهیم زکزاکی، مقام های ایالت کادونا نیجریه بر محاکمه و زندانی شدن رهبر جنبش اسلامی این کشور اصرار دارند و اتهام جدیدی را علیه وی مطرح کرده اند.

چرا حکم آزادی “شیخ زکزکی” اجرا نمی شود؟

با وجود صادر شدن حکم آزادی شیخ ابراهیم زکزاکی، مقام های ایالت کادونا نیجریه بر محاکمه و زندانی شدن رهبر جنبش اسلامی این کشور اصرار دارند و اتهام جدیدی را علیه وی مطرح کرده اند.
چرا حکم آزادی “شیخ زکزکی” اجرا نمی شود؟

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author