آیا تقلب در امتحان با رضایت طرف مقابل جایز است؟

آیا تقلب در امتحان با رضایت طرف مقابل جایز است؟
حکم تقلب کردن چیست؟ آیا در قیامت عذاب دارد؟ اگر مسئول یا معلم راضی باشد چطور؟ آیا اگر بعد از امتحان، درس مورد نظر خوانده شود مشکل برطرف می‌گردد؟

آیا تقلب در امتحان با رضایت طرف مقابل جایز است؟

حکم تقلب کردن چیست؟ آیا در قیامت عذاب دارد؟ اگر مسئول یا معلم راضی باشد چطور؟ آیا اگر بعد از امتحان، درس مورد نظر خوانده شود مشکل برطرف می‌گردد؟
آیا تقلب در امتحان با رضایت طرف مقابل جایز است؟

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author