امامزاده ای که زیارت نامه ایشان از معصوم(ع) صادر شده است

امامزاده ای که زیارت نامه ایشان از معصوم(ع) صادر شده است
از جمله ویژگی های استثنایی حضرت معصومه(س) آن است که ایشان، امامزاده ای است که زیارت نامه اش از معصوم(ع) صادر و اهمیت زیارت ایشان در روایات متعدد اهل بیت(ع) مورد تاکید واقع شده است.

امامزاده ای که زیارت نامه ایشان از معصوم(ع) صادر شده است

از جمله ویژگی های استثنایی حضرت معصومه(س) آن است که ایشان، امامزاده ای است که زیارت نامه اش از معصوم(ع) صادر و اهمیت زیارت ایشان در روایات متعدد اهل بیت(ع) مورد تاکید واقع شده است.
امامزاده ای که زیارت نامه ایشان از معصوم(ع) صادر شده است

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author