تنها جایی که ربا دادن جایز است

روشن است که در اسلام ربا گرفتن و ربا دادن (چه در قرض و چه در معامله) جایز نیست، ولی این قانون در مواردی استثنا شده است.

بازار بورس

دانلود فیلم خارجی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author