درگیری جوانان فلسطینی و اشغالگران در جنوب نابلس +تصاویر

درگیری جوانان فلسطینی و اشغالگران در جنوب نابلس +تصاویر
جوانان مسلمانان فلسطینی در جنوب نابلس با اشغالگران صهیونیست درگیر شدند.

درگیری جوانان فلسطینی و اشغالگران در جنوب نابلس +تصاویر

جوانان مسلمانان فلسطینی در جنوب نابلس با اشغالگران صهیونیست درگیر شدند.
درگیری جوانان فلسطینی و اشغالگران در جنوب نابلس +تصاویر

عرفان دینی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author