سه فردی که از همه به خدا نزدیک‌ترند

سه فردی که از همه به خدا نزدیک‌ترند
امام صادق(ع) فرمود: سه کس هستند که در روز قیامت از همه مخلوقات به خداوند عزوجل نزدیکترند تا این که خداوند از حساب مردم فارغ شود.

سه فردی که از همه به خدا نزدیک‌ترند

امام صادق(ع) فرمود: سه کس هستند که در روز قیامت از همه مخلوقات به خداوند عزوجل نزدیکترند تا این که خداوند از حساب مردم فارغ شود.
سه فردی که از همه به خدا نزدیک‌ترند

آپدیت نود 32 نسخه 7

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author